NL EN
DONEER NU!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324
Bankrekeningnummer: NL 19 INGB 0000 291 066

Doelstelling

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

STAP richt zich in 2018 op de volgende concrete zaken:

1. Verspreiden van kennis over de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid.
STAP streeft naar maatschappelijke bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid, met name voor het ontstaan van kanker, in het bijzonder borstkanker. Slechts 1 op de 10 vrouwen is zich bijvoorbeeld bewust van het risico op het ontstaan van kanker als gevolg van zelfs matig alcoholgebruik. Ook beheert STAP een website met actuele informatie en tien themapagina’s, waaronder “alcohol en kanker”, “alcohol en hersenen” en “alcohol en zwangerschap”.

2. Strijden tegen uitbreiding van het aantal verkooppunten.
Zoals we uit onderzoek weten neemt de alcoholproblematiek in omvang toe als het gemakkelijker verkrijgbaar is. Voor zowel tabak als voor alcohol geldt dat als het aantal verkoopplaatsen wordt beperkt het aantal rokers en drinkers afneemt. Daarom verzetten we ons tegen de blurring-voorstellen van de VNG en de plannen van enkele gemeenten die, in strijd met de huidige Drank- en Horecawet, kappers, modezaken en andere winkeliers toestaan alcohol aan hun klanten aan te bieden. Ook adviseren wij de wetgever geen versoepeling van de functiescheidingsregels op te nemen in de nieuwe Drank- en Horecawet.

3. Bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de 18 jaarsgrens.
STAP voert nalevingsonderzoek uit i.s.m. de Universiteit Twente en geeft in dat kader beleidsadviezen die gericht zijn op een betere naleving van de 18 jaarsgrens. Ook ondersteunt STAP de wens van een aantal politieke partijen om in de nieuwe Drank- en Horecawet op te nemen dat verstrekkers van alcohol verplicht zijn een erkende nalevingssystematiek van leeftijdscontrole te gebruiken. De reden is dat 18-minners nog steeds te gemakkelijk alcohol kunnen kopen. STAP besteedt ook tijd en aandacht aan de Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawetinspecteurs (NVDI) die o.m. is opgericht om de handhavingsdeskundigheid te verbeteren, o.a. door uitwisseling van kennis en ervaring.

4. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden.
STAP voert een krachtig pleidooi voor invoering van een minimumprijs voor alcohol. Onderzoek van de Universiteit van Sheffield heeft voor de UK en Schotland duidelijk aangetoond dat het invoeren van een minimumprijs voor alcohol met name effect heeft op de zware/schadelijke drinkers. Zij drinken namelijk een groot deel van de hele goedkope alcohol. De matige drinker wordt nauwelijks geraakt bij het invoeren van een minimumprijs. Dit komt doordat de matige drinker in de eerste plaats al weinig drinkt en in de tweede plaats meestal niet de hele goedkope alcohol drinkt. STAP denkt aan een minimumprijs in de orde van grootte van 35 cent per flesje bier. Dan zou een kratje met 24 flesjes minimaal €8,40 gaan kosten. Bij zo'n minimumprijs zou je voor een fles wijn minimaal €2,20 moeten gaan betalen.

5. Pleiten voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsportsponsoring.
STAP pleit op landelijk en Europees niveau voor een totaalverbod op alcoholreclame en een verbod op sportsponsoring door de drankindustrie. Wetenschappelijk studies hebben aangetoond dat alcoholgebruik onder jongeren wordt gestimuleerd door reclame via radio, tv en billboard en in toenemende mate via sociale media. De vrijwillige regelgeving m.b.t. alcoholreclame van de alcoholindustrie (zelfregulering) is volstrekt onvoldoende effectief. Daarom moet er wettelijk verankerde regelgeving komen, bij voorkeur een totaalverbod.

6. Vergroten van het draagvlak in de samenleving voor effectieve beleidsmaatregelen.
Bepaalde beleidsmaatregelen die STAP voorstaat, zoals het verhogen van de prijs van alcohol, worden nog onvoldoende gesteund door de politiek, door gezondheidsprofessionals en door de samenleving als geheel. STAP heeft daarom ook als doel om regelmatig via de media en contacten met de politiek het belang van deze maatregelen uit te leggen. Ook heeft STAP het initiatief genomen om met andere gezondheidsorganisaties actief samen te werken. Daartoe wordt een Alcoholalliantie opgericht waar tot dusver 14 organisaties bij betrokken zijn.

Organisatie

Bestuur
STAP is een stichting met een bestuur met 3 leden:
- Dr. Corrie Hermann, voormalig directeur GGD en voormalig lid Tweede Kamer (voorzitter);
- Drs. Cees Goos, Europees consultant en o.m. voormalig medewerker WHO;
- Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA, accountant.

De bestuurders van STAP ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.

Medewerkers
Een overzicht van de medewerkers en vaste adviseurs van STAP is hier te vinden.

Bezoldiging van directeur, medewerkers en vaste adviseurs vindt plaats conform CAO Sociaal Werk.

Jaaroverzicht STAP

Een overzicht van de activiteiten die STAP in 2016 heeft uitgevoerd is te vinden in de uitgave "Alcohol, minder is beter".

Alcohol, minder is beterAlcohol, minder is beter (1,99 MB)

-

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met gedegen onderzoek ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten, met name de Universiteit Twente
- Specialistische kennis met betrekking tot de Drank- en Horecawet, alcoholmarketing, 'jongeren en alcohol', alcohol & kanker, - hersenen en - zwangerschap.

Financiële verantwoording

Onder onderstaande link vindt u de jaarrekening 2016.

Baten en lasten STAP 2017Baten en lasten STAP 2017 (634 kB)

-

Privacybeleid STAP

In onderstaand document kunt u meer lezen over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen. Inmiddels is die subsidie stopgezet.

Vanaf 2002 is STAP op beperkte schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP kon uitgroeien van een bescheiden stichting met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO, met lokale, nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

In 2015 heeft STAP voor het beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van gemeenten en regio's een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Universiteit Twente. Dat biedt STAP de ruimte om zich weer meer te gaan toeleggen op pleitbezorging van effectief alcoholbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2016 wordt de promotie van effectieve beleidsmaatregelen in Nederland regelmatig gezamenlijk uitgevoerd met andere gezondheidsorganisaties. Het bekendste voorbeeld is het eind 2016 gepubliceerde Alcoholmanifest. Een deel van de organisaties achter het Alcoholmanifest gaan nu samenwerken als Alcoholalliantie om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl