Copy
      Alcohol Actueel nr 24

10 januari 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

In Ierland kost één glas drank nu ten minste €1,00

8 januari 2022

In Ierland betaal je voor 10 gram alcohol (=de gebruikelijke hoeveelheid alcohol in 1 glas bier, wijn of gedistilleerde drank) sinds deze week ten minste €1,00, ongeacht of je het koopt in de supermarkt, de slijter of een bar. Dat is het gevolg van de introductie van een Minimum Unit Price.


Het doel van deze zogenaamde MUP is heel goedkope drank duurder maken, waardoor zware drinkers minder zullen gaan drinken.

Ierland is het derde Europese land dat de MUP introduceert. Schotland en Wales gingen voor. Buiten Europa geldt een minimumprijs voor alcohol in Rusland, delen van Australië en Canada.

De verwachting is dat de MUP zal resulteren in een daling van de alcoholconsumptie in Ierland met 9%. Het alcoholgebruik bij zware drinkers zal 15% dalen. Lichte drinkers zullen 3% minder alcohol gaan drinken.

Dat zal tot gevolg hebben dat er jaarlijks zo'n 200 alcoholgerelateerde sterfgevallen minder zijn. Het aantal ziekenhuisopnames per jaar zal naar schatting met 6.000 dalen.

Er is geen grond voor de angst van sommigen dat er als gevolg van de MUP in Ierland meer drugs gebruikt gaan worden. Dat bleek uit een factcheck door TheJournal.ie.

Bronnen: thejournal.ie en hse.ie.


 

IkPas 2021 geëvalueerd


28 december 2021

IkPas 2021 geëvalueerdVandaag zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de effecten van de twee grotere IkPas campagnes in 2021: Dry January in januari (32.555 deelnemers) en 40 dagen geen druppel! vanaf Aswoensdag (5.922 deelnemers). In totaal deden dus aan beide campagnes 38.477 mensen mee.

De evaluatie van beide campagnes bevat 3 metingen: vóór IkPas (T0-meting), 6 weken erna (T1) en 6 maanden na IkPas (T2). De T0-meting van de 2 campagnes had 13.005 respondenten, T1 6.089 (46,8%) en T2 5.040 respondenten (38,8%).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgt elk jaar weer en ligt nu rond 50 jaar; 65% is vrouw, 69% is HBO/universitair geschoold. Deelnemers zijn gemiddeld frequente en forse drinkers: wekelijks wordt op gemiddeld 4,8 dagen alcohol gedronken met een weekaantal van gemiddeld ca. 18 glazen (2,5 per dag). In verhouding tot de landelijke bevolking komt overmatig drinken (vrouwen > 14 glazen per week, mannen > 21 glazen) onder de IkPas-deelnemers aanzienlijk meer voor (mannen 34,7%-36,7% (afhankelijk van de campagne) tegenover 10,5% onder de totale bevolking van 18 jaar en ouder, vrouwen 43% tegenover 6,5% landelijk 18+. Oudere deelnemers drinken vaker en meer dan jongere.

Ongeveer driekwart (75,1%) van de ondervraagde deelnemers maakte de actie zonder alcohol te drinken af. Twee derde van de deelnemers van beide campagnes (66%) las minimaal op de helft van de actiedagen de nieuwsbrief, 13,2% zocht ook intensievere vormen van ondersteuning (apps, IkPas-coach, chat, Alcohol Infolijn, webinars, forum). Een ruime meerderheid (ca. 69%) voelt zich in voldoende mate ondersteund. De acties worden gewaardeerd met een 8.

Relatief veel deelnemers ervaren positieve lichamelijke en mentale effecten. Concreet: 59% van de deelnemers slaapt beter, 66% voelt zich mentaal of lichamelijk fitter, 33% voelt zich gezonder en 31% valt af. Zes maanden na beide campagnes drinken de deelnemers gemiddeld 5 glazen per week minder (een vermindering van 31% ten opzichte van vóór de campagne).

evaluatie-van-ikpas-2021.pdfevaluatie-van-ikpas-2021.pdf (623 kB)

 

  

Amsterdam wijst alcoholoverlastgebied aan


24 december 2021

Sinds 1 juli jl. hebben gemeenten de mogelijkheid alcoholoverlastgebieden aan te wijzen. De gemeente Amsterdam heeft dat nu gedaan voor het Wallengebied. De nieuwe verordening zal 1 april a.s. in werking treden en vervalt weer op 1 april 2023.Gedurende dat jaar is het de detailhandel (met uitzondering van slijterijen) verboden van donderdag t/m zondag vanaf 16:00 uur alcoholhoudende drank in de etalage uit te stallen of reclame daarvoor te maken. Ook mogen geen gekoelde alcoholhoudende dranken worden aangeboden of verstrekt.

Bij de verkoop van alcoholhoudende dranken op die tijdstippen moet aangegeven worden dat er een alcoholverbod geldt in de openbare ruimte.

Bovendien mag op donderdag t/m zondag na 22:00 uur helemaal geen detailhandel in alcohol meer plaatsvinden.

Vanaf 24 december 2021 worden geen nieuwe Alcoholwetvergunningen meer verleend, behalve voor plaatsen die al een geldige Alcoholwetvergunning hebben.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

STAP verbijsterd over regeringsplannen blurring

15 december 2021

Eén van de plannen in het regeerakkoord betreft het mogelijk maken van blurring. Dat betekent dat alcohol op veel méér plaatsen verkocht en geschonken mag gaan worden. STAP is verbijsterd. Van Dalen: “Alcoholgebruik wordt daarmee verder genormaliseerd met alle gevolgen van dien. De voorgestelde alcoholmaatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn daarmee vanaf nu ‘gebakken lucht’ ”.

Huidige Alcoholwet staat geen blurring toe
De nieuwe Alcoholwet, ingegaan per 1 juli jl., kent een strikte scheiding tussen wat mag in levensmiddelenwinkels (alleen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank), in slijterijen (verkoop van zwak-alcoholhoudende en sterke drank), in de horeca (alleen alcohol schenken voor drinken ter plaatse) enerzijds en in niet-levensmiddelenwinkels en bij dienstverleners anderzijds (verbod alcohol schenken en alcoholverkoop). Deze strikte scheiding garandeert een beperking van de beschikbaarheid van alcohol en voorkomt daarmee ongewenste toename van het alcoholgebruik.


Willen we dit in de supermarkt?

VVD pleit al jaren voor blurring

Al jaren zijn er partijen die deze zogenaamde functiescheiding willen opheffen. Zij vinden dat mengvormen van winkel en horeca (blurring) moeten worden toegestaan. In 2018 is door het oud-VVD-Kamerlid Ziengs een initiatiefwet aanhangig gemaakt die dat mogelijk maakt. Dat wetsvoorstel is nog steeds niet door de Tweede Kamer besproken. Ondertussen is wel ingestemd met de nieuwe Alcoholwet die streeft naar regulering van alcoholgebruik, uit volksgezondheidsoogpunt, maar ook ter voorkoming van openbare orde problemen, overlast en criminaliteit.

Nieuwe kabinet laat advies van WHO links liggen
De plannen met betrekking tot blurring in het regeerakkoord staan haaks op de adviezen van de WHO om de alcoholproblematiek aan te pakken. De WHO zegt immers al sinds het verschijnen in 2010 van het Global Status Report on Noncommunicable Diseases dat er drie typen kosteneffectieve beleidsmaatregelen zijn om de alcoholproblematiek te beperken, waarvan één “beperking van de beschikbaarheid van alcohol” is. Blurring toestaan betekent juist uitbreiding van de beschikbaarheid van alcohol en niet de geadviseerde beperking ervan.

Duizenden extra verstrekkingspunten zullen ongetwijfeld leiden tot toename alcoholproblematiek
Nu zijn er al tussen de 55.000 en 70.000 verkooppunten van alcohol in Nederland. Toestaan van blurring zal betekenen dat er vele duizenden verkooppunten bijkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om proeverijen in supermarkten, verkoop van wijn in tuincentra, barretjes in delicatessenwinkels, een getapt biertje bij de kapper en de spijkerbroekenwinkel. Dat zal betekenen dat er méér gedronken gaat worden en dat er méér alcoholproblemen komen. Terwijl die nu al omvangrijk zijn. Denk alleen maar aan de ruim 8.300 sterfgevallen per jaar in Nederland waarbij alcohol een belangrijke factor is. De jaarlijkse kosten van alcoholgebruik bedragen volgens het RIVM minimaal 5,8 miljard euro.

Preventieakkoord gebakken lucht
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is verbijsterd over de plannen. “Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Hierin staan de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met het bedrijfsleven, de zorg en de gezondheidsorganisaties over het terugdringen van onder meer problematisch alcoholgebruik. De 70 ondertekenaars hebben toen toegezegd te willen bereiken dat in 2040 minder overmatig en zwaar alcohol wordt gebruikt. Dat kan je toch niet bereiken als je de alcoholkraan openzet? Al die afspraken uit dat akkoord worden daarmee “gebakken lucht”.

Bron:
Persbericht Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP; link
www.stap.nl

coalitieakkoord-2021-2025-2.pdfcoalitieakkoord-2021-2025-2.pdf (1,39 MB)

Nieuw WHO-rapport over digitale marketing van alcohol

8 december 2021

Nieuw WHO-rapport over digitale marketing van alcoholSlechts 14 lidstaten van WHO Europa hebben aangegeven een verbod te hebben op alcoholmarketing op internet en sociale media. Dat staat in het nieuwe WHO-rapport "Digital marketing of alcohol: Challenges and policy options for better health in the WHO European Region".

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verzekert het recht op gezondheid. Dit rapport maakt duidelijk dat jongeren ook beschermd moet worden tegen de ongevraagde invasie van hun digitale sociale ruimtes door bedrijven die alcoholconsumptie promoten en de drinkcultuur vanaf zeer jonge leeftijd normaliseren.

Een van de problemen bij het aanpakken van online alcoholreclames is dat nogal wat reclameboodschappen die de consument ziet, zogenaamde “dark” reclame is. Dat is reclame specifiek getarget op degenen die die boodschap moeten zien. Om hieromtrent beleid te ontwikkelen zijn nieuwe technieken en een nieuwe benadering vereist.

De publicatie schetst een reeks beleidsopties die kunnen worden overwogen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een wereldwijde en alomvattende aanpak, om wettelijke regelingen te treffen die robuust genoeg zijn om in de toekomst bescherming te bieden, niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen die het risico loopt op alcoholstoornissen.

Het nieuwe WHO-rapport, tot stand gekomen met de steun van onder meer de Nederlandse overheid, maakt duidelijk dat het beschermen van het online sociale leven van burgers van cruciaal belang is.

Bron: who.int.

digital-marketing-of-alcohol.pdfdigital-marketing-of-alcohol.pdf (4,88 MB)

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp