Alcohol Actueel nr 14
 4 maart 2021

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Studenten zijn meer drank en drugs gaan
gebruiken sinds het begin van de coronapandemie


3 maart 2021

Door de coronacrisis is er nog maar weinig te beleven naast de studie. En dus grijpen 4 op de 10 studenten meer naar drank en drugs om de verveling te verdrijven dan voorheen, blijkt uit onderzoek. Zo is 17% meer gaan drinken en gebruikt 8% meer drugs. 15% van de studenten drinkt meer én neemt meer drugs.

De cijfers komen uit een enquête in januari onder ruim 7000 studenten van Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Zowel mbo-, hbo- als wo-studenten zijn ondervraagd. De meeste respondenten studeren aan de universiteit.

Bron: trouw.nl
 
 
Kamer neemt motie Bolkestein over alcoholreclame aan


26 februari 2021

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de motie Bolkestein die betrekking heeft op afspraken met de alcoholbranche over alcoholreclame gericht op jongeren. De motie was ingediend tijdens het overleg over de initiatiefnota "Gezonde leefstijl" van Antje Diertens (D66).

De motie vraagt de regering in overleg te gaan en blijven met de alcoholbranche om gezamenlijk tot aanvullende afspraken te komen zodat alcoholreclame zich in geen enkele vorm richt op jongeren. Ook wordt de regering verzocht om indien dit niet tot een bevredigende samenwerking leidt de Kamer hiervan verslag te doen alvorens over te gaan tot aanvullende wet- en regelgeving.

De motie is met 107 stemmen vóór aangenomen. Dit ondanks het feit dat minister Tamara van Ark de motie ontraadde. Alleen de CDA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Bolkestein (VVD)

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, betreurt het dat de motie is aangenomen. Volgens van Dalen blijkt uit steeds meer studies dat veel jongeren aan aantrekkelijk ogende alcoholreclame worden blootgesteld met als gevolg dat ze op te jonge leeftijd te veel gaan drinken. Van Dalen: "In Europa gaan steeds meer stemmen op om alcoholreclame en dan met name reclame via sociale media helemaal te verbieden. In enkele landen is daar reeds sprake van. Europese regelgeving bepaalt dat audiovisuele alcoholreclame niet specifiek gericht mag zijn op minderjarigen. Dat is geregeld is de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Omdat deze richtlijn onvoldoende bescherming blijkt te bieden voor jongeren is de kans reëel dat er op Europees niveau een effectiever verbod komt". 

Van Dalen denkt dat de motie van Bolkestein zeer waarschijnlijk is aangereikt door de Nederlandse alcoholproducenten die zich zorgen maken over de komst van aanvullende reclamebeperkingen. Van Dalen: "Het feit dat een Kamermeerderheid de motie ondersteunt geeft aan dat veel Kamerleden zich er blijkbaar niet van bewust zijn dat stringente wettelijke regelgeving om alcoholreclame te beperken dringend noodzakelijk is en dat de huidige beperkingen en de aanvullende vrijwillige regelgeving niet effectief zijn. Effectieve afspraken met als doel een betere bescherming van jongeren tegen alcoholreclame kun je als overheid echter niet verwachten op basis van overleg met de alcoholbranche".

‘Wat Drink Jij?' website voor jongeren vernieuwd


23 februari 2021

Het Trimbos-instituut heeft de ‘Wat Drink Jij?’ website, een kortdurende online alcoholinterventie voor regelmatig drinkende jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar), vernieuwd. Het biedt jongeren en jongvolwassenen een persoonlijk advies over hun alcoholgebruik en welke gevolgen dit heeft voor hun gezondheid én hun financiën.

De effectiviteit van de ‘Wat Drink Jij?’ website is in een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep in 2011 geëvalueerd. De website bleek een preventief effect te hebben op overmatig en zwaar drinkende studenten van het hbo en de universiteit. Dit houdt in dat het alcoholgebruik van studenten die ‘Wat Drink Jij?’ hebben gevolgd stabiliseerde, terwijl het alcoholgebruik van studenten in de controlegroep toenam. De website had op mbo studenten geen effect. Voor die doelgroep is een app ontwikkeld.


Bron: https://www.alcoholinfo.nl/watdrinkjij


 

Open brief over gezamenlijke lobbyactie EU en alcoholindustrie


18 februari 2021

Zo’n 30 Afrikaanse, Europese en mondiale gezondheidsorganisaties hebben vandaag een open brief gestuurd aan de Europese Commissie en enkele Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders. Zij geven daarin aan bezorgd te zijn over het plan voor een gezamenlijke lobby van de EU en de alcoholindustrie tegen het alcoholbeleid in Zuid-Afrika.

Wat is er aan de hand? De EU-vertegenwoordiging in Zuid-Afrika heeft recent de alcoholindustrie voorgesteld om zich gezamenlijk te gaan mengen in het alcoholbeleid van Zuid-Afrika. Er is ook aangeboden dat gezamenlijke project deels te financieren. Een en ander heeft direct te maken met het feit dat de regering van Zuid-Afrika in het kader van de coronapandemie al drie maal tijdelijke verkoopverboden voor alcohol heeft afgekondigd.

De gezondheidsorganisaties maken zich ernstig zorgen over de geheime deal tussen de EU-vertegenwoordiging en de alcoholindustrie. Zij willen dat de Europese Dienst voor Extern Optreden, de diplomatieke dienst van de EU, excuses aanbiedt aan de burgers van Zuid-Afrika en het gezamenlijk lobbyproject met de alcoholindustrie beëindigt. Ook roepen zij de EU en de EU-lidstaten op te stoppen met het geven van subsidies voor activiteiten van de alcoholindustrie in Afrika en elders in de wereld. De Afrikaanse leiders wordt gevraagd om inmenging van de alcoholindustrie in hun beleid af te keuren.

Bron: movendi.ngo.

Open brief over gezamenlijke lobbyactie EU en alcoholindustrie

Terechte boete voor indirecte verstrekking bier aan minderjarige


10 februari 2021

“Terechte boete voor indirecte verstrekking bier aan minderjarige”De rechter in Rotterdam heeft een exploitant die een bestuurlijke boete had gekregen wegens overtreding van art. 20, eerste lid, Drank- en Horecawet geen gelijk gegeven.

Het gaat om een Vlaardings café dat ook voor minderjarigen toegankelijk is. Op 28 januari 2019 had de barmedewerkster het druk, maar nog wel goed zicht op iedereen in het café. Toch gaf zij een biertje mee aan een jonge man die dat drankje aan zijn minderjarige broertje gaf. Dit werd gezien door een toezichthouder in het café. Er volgde een bestuurlijke boete in verband met indirecte verstrekking van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat hij/zij tenminste 18 jaar is.

Volgens de rechter heeft de exploitant niet aannemelijk gemaakt dat de barmedewerkster niet heeft kunnen zien dat de jongen die het biertje kreeg minderjarig was. In elk geval heeft zij niet gecontroleerd of hij 18 jaar of ouder was. De barmedewerkster zei later dat hij 'lang' was, maar dat betekent - volgens de rechter - niet dat hij overduidelijk 18 jaar of ouder was.

De rechter oordeelt dat op de exploitant van het café een verantwoordelijkheid rust erop toe te zien dat minderjarige personen geen alcoholhoudende dranken kunnen verkrijgen, ook niet indirect. Hij heeft onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat minderjarigen in het bezit van drank komen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die aanleiding geven hier anders over te oordelen. De bestuurlijke boete is dan ook terecht.

Bron: rechtspraak.nl.


 

WHO-Europe start United Action Against Cancer


4 februari 2021

WHO-Europe start United Action Against CancerVandaag, op Wereldkankerdag, lanceert de Europese Regio van de WHO een ‘United Action Against Cancer’, een ambitieus initiatief om kanker als levensbedreigende ziekte uit Europa te bannen.

Hoewel het initiatief de hele bevolking betreft, ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kanker bij beleidsmakers, die lacunes in de toegang tot zorg moeten dichten en een gezondere omgeving voor de burgers moeten waarborgen.

WHO-Europe heeft een overzicht gemaakt van kant-en-klare beleidsoplossingen, die bewezen werken en ook kosten-effectief zijn. Deze oplossingen betreffen zowel preventie als vroegtijdige opsporing, diagnose, behandeling en palliatieve zorg. WHO-Europe ontwikkelt momenteel ook meer geavanceerde en specifieke oplossingen voor baarmoederhals-, borst- en kinderkanker. Deze oplossingen worden het komende jaar uitgerold met duidelijke, bruikbare pakketten. Verder heeft WHO-Europe Aron Anderson tot Kankerambassadeur benoemt. Hij moet het initiatief bij de bevolking van Europa, maar ook bij overheden promoten.

Volgens de WHO is er bij 1 op de 5 kankers in Europa een link met het gebruik van alcohol en tabak. Hoewel veel mensen het kankerrisico van roken kennen, weten velen niet dat óók alcohol kanker veroorzaakt. "Dat is niet alleen een probleem van gebrek aan kennis bij het algemene publiek, het is ook een teken dat het beleid ter preventie van kanker in de Europese regio van de WHO steviger kan en moet zijn", benadrukt dr. Nino Berdzuli, directeur van de afdeling Country Health Programmes.

Bron: euro.who.int.


 
Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp