NL EN
Steun het werk van STAP!

Advies en onderzoek voor gemeenten

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is wat het lokale alcoholbeleid betreft één van de meest ervaren advies- en onderzoeksorganisaties van Nederland. STAP heeft de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd voor meer dan 100 regio’s, grote én kleinere gemeenten (zie portfolio gemeenten). STAP werkt daartoe sinds kort samen met de Universiteit Twente.

Onderzoek m.b.t. het nalevingsgedrag van alcoholverkopers, het aankoopgedrag van jongeren en het drinkgedrag van uitgaande jongeren is van belang voor gemeenten om tot een effectief lokaal alcoholbeleid te komen. Het Preventie- en Handhavingsplan kan daarmee worden voorzien van concrete data.

STAP geeft advies en verzorgt presentaties
Wilt u weten welke prioriteiten u kunt stellen bij de organisatie van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet? Wilt u een presentatie over de aanpak van de alcoholproblematiek voor uw gemeenteraad? Wilt u een breder samenwerkingsverband op het gebied van preventie en handhaving opzetten met uw buurgemeenten? STAP verzorgt presentaties, adviseert en evalueert desgewenst uw lokale alcoholbeleid.

Mystery-shop onderzoek naleving leeftijdsgrens
Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen is één van de belangrijkste maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Daarom is het van belang om te weten of alcoholverkopers zich houden aan de bepalingen over leeftijdsgrenscontrôle (Drank- en Horecawet, artikel 20). Om de naleving in een gemeente of een hele regio in kaart te brengen, worden met behulp van getrainde minderjarige ‘mystery-shoppers’ bij verschillende verstrekkingspunten pogingen gedaan om alcohol te kopen. Deze aankooppogingen worden volgens een beproefd wetenschappelijk protocol uitgevoerd. Het voordeel van een wetenschappelijk protocol is dat elk bezoek op dezelfde manier wordt uitgevoerd, wat resulteert in zeer betrouwbare en goed vergelijkbare onderzoeksresultaten. Het protocol waarmee de onderzoekers van STAP/Universiteit Twente werken is aan de leeftijdsgrens van 18 jaar aangepast en wordt zodanig uitgevoerd dat de jonge mystery-shoppers zelf geen strafbare feiten plegen.

Analyse van hotspots
Voorafgaand aan een mystery-shop-onderzoek kunnen STAP/Universiteit Twente op basis van observaties, gesprekken met jongeren en professionals analyseren waar de locaties (de hotspots) zich bevinden die populair zijn bij jongeren en waar tevens alcohol beschikbaar is.

Aankoopgedrag van jongeren
Kopen jongeren onder de 18 jaar in uw gemeente zelf alcohol of doet een ander dat voor hen? En als ze alcohol kopen bij welke locaties slagen zij erin dat te doen? Bij welke supermarktketen, slijter of bij welke horecagelegenheid? Gebruiken de jongeren in uw gemeente trucs zoals een valse ID om aan alcohol te komen?
De onderzoekers van STAP/Universiteit Twente brengen het aankoopgedrag van jongeren nauwkeurig in beeld en geven adviezen hoe de naleving te verbeteren. Uit dit type onderzoek kunnen gemeenten opmaken welk percentage jongeren onder de 18 op welke locaties zelf alcohol weet te kopen. Deze gegevens zijn van belang om de lokale handhavingscapaciteit doelgericht in te kunnen zetten.

Naleving van het doortapverbod
Overlast op straat is niet zelden een gevolg van het gedrag van horecabezoekers die te veel hebben gedronken. Eén van de oorzaken is dat portiers en barmedewerkers geen of te weinig aandacht hebben voor dronken bezoekers en alcohol aan hen blijven schenken. Dit ondanks het feit dat het doorschenken of doortappen aan bezoekers die al in kennelijke staat van dronkenschap verkeren verboden is (Wetboek van Strafrecht art. 252). Naleving van dit verbod kan in kaart worden gebracht met een doortaponderzoek. Doortaponderzoeken worden uitgevoerd volgens een protocol waarbij getrainde acteurs zich voordoen als dronken klanten. Het bevorderen van de naleving van het doortapverbod is een belangrijke stap naar een effectieve aanpak van alcoholgerelateerde overlast en criminaliteit. Aanpak van doortappen kan zeer kostenbesparend werken. De resultaten van het onderzoek geven u als gemeente tevens een middel om het probleem op de bestuurlijke agenda te krijgen en om in gesprek te gaan met de plaatselijke horeca.

Alcoholgebruik uitgaanspubliek
STAP/Universiteit Twente hebben ervaring met onderzoek naar het alcoholgebruik onder uitgaande jongeren. Door middel van (vrijwillige) blaasproeven kan worden vastgesteld in welke mate jongeren voorafgaand aan het uitgaan indrinken en of zij met een (te) hoog alcoholgehalte ’s avonds naar huis gaan of zich nog op straat bevinden. Dit onderzoek biedt inzicht in het uitgaansgedrag van jongeren en biedt handvatten voor aanbevelingen om te komen tot een doelgericht horecabeleid.

Alcoholvrije school

Alcoholvrije school
In samenwerking met de gemeente en de GGD kent STAP op basis van een aantal criteria het landelijke keurmerk ‘Alcoholvrije School’ toe aan scholen voor het voortgezet onderwijs die er voor kiezen geheel alcoholvrij te willen zijn. Dat betekent o.a. geen alcohol op schoolfeesten en geen alcohol tijdens werkweken en buitenlandse reizen. Ook docenten dienen zich aan een aantal regels te houden. Desgewenst worden docenten tijdens een werkbijeenkomst geïnformeerd over een aantal praktische zaken zoals het toepassen van blaastesten waarmee indrinken voor feesten kan worden tegengegaan. Voorafgaand aan de introductie van het keurmerk worden leerlingen anoniem online gevraagd hoe ze met alcohol omgaan, waar ze alcohol kopen, hoe ze schoolfeesten beleven, of er wordt ingedronken en of ze de geldende regels op school over alcohol kennen. Deze gegevens worden aangeboden aan de directie en desgewenst aan de ouders. Ook kunnen docenten deze gegevens in de klas bespreken.
Met het bezitten van het keurmerk ‘Alcoholvrije School’ geeft de school aan dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder leerlingen en aan het voorkomen van problemen tijdens feesten en buitenschoolse activiteiten. In de praktijk blijkt dat verreweg de meeste leerlingen geen enkele moeite met het keurmerk hebben en zelfs alcoholvrije feesten leuk vinden. Vooral ouders waarderen de keuze van een school die geheel alcoholvrij wil zijn.

Voor meer informatie, een offerte of een afspraak kunt u ons mailen op info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl